Sinh hoạt chuyên đề Tips for preparation of refereed papers for high-impact journals.

Để hỗ trợ cho Thầy, Cô, VCNLĐ thuận lợi trong việc tìm chuẩn bị bài viết cho các báo/tạp chí có uy tín, Công đoàn Trường phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm của Giáo sư Samir Kumar Khanal - Trường Đại học Hawaii (Hoa Kỳ). (Thông tin chi tiết trong file đính kèm).
Nội dung: Tips for preparation of refereed papers for high-impact journals.
Thời gian: 14g30 ngày 24 tháng 5 năm 2022 (Thứ ba).
Địa điểm: Hội trường 2, Lầu 6, Nhà Điều hành.
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.
 
Để thuận tiện cho Ban tổ chức chuẩn bị, đề nghị các đ/c triển khai đến Thầy Cô và để Thầy Cô đăng ký vào link đính kèm. 

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 25-05-2022 2:30 pm
Địa điểm Nhà Điều hành

Địa điểm: Nhà Điều hành

Sự kiện kết thúc, không thể đăng ký được nữa

Bản đồ địa điểm