Sự kiện Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
International Food Animal Conference – IFAC2023 30-08-2023 01-09-2023 Tòa nhà Công nghệ cao
vien