Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ năm 2022

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 25-06-2022
Địa điểm Hội trường 2, Lầu 6 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm