Sự kiện Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV năm 2022 18-06-2022 Viện NC&PT Công nghệ sinh học