Tiếp Hiệu trưởng Đại học Hải Dương Đài Loan

thtdh HaiDuong DaiLoan

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 12-07-2024 8:00 am
Kết thúc 12-07-2024
Địa điểm Phòng họp 1

Bản đồ địa điểm

Chọn ngôn ngữ

vien