27
10
2022

The International Conference on Biology - Agriculture

27-10-2022 - 29-10-2022
$45

2022 Conference theme: “Sustainable Development: From Basic to Application”

Formed and developed in the heart of the Mekong Delta, the cradle of rice production, fruit trees, livestock, and aquaculture of the whole country, Can Tho University has a great task in the mission of training, scientific research, and transfer of science-technology, making an important contribution to the socio-economic development of the region.

30
10
2022

Diễn đàn SDMD 2022

30-10-2022 - 01-11-2022

Thế giới ngày nay đang bước vào thời đại của sự phát triển nhanh chóng, sâu rộng và mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0);

18
11
2022

Hội thảo khoa học Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững

Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị doanh nghiệp