30
10
2022

Diễn đàn SDMD 2022

30-10-2022 - 01-11-2022

Thế giới ngày nay đang bước vào thời đại của sự phát triển nhanh chóng, sâu rộng và mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0);