Diễn đàn SDMD 2022

Thế giới ngày nay đang bước vào thời đại của sự phát triển nhanh chóng, sâu rộng và mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0); thời đại tăng trưởng xanh; thời đại của toàn cầu hóa, của hội nhập – hợp tác và phát triển, đặc biệt là phát triển kinh tế tri thức. Bên cạnh, thế giới cũng đang phải đối phó với những thách thức to lớn mang tính toàn cầu như an ninh - an toàn lương thực, tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và môi trường, dịch bệnh. Vì vậy, đẩy mạnh hợp tác vì thế là xu hướng tất yếu để giải quyết các vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu. 

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đây là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thủy sản, cây ăn trái của quốc gia. Nghị quyết 120 của Chính phủ (17/11/2017) và Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định các vấn đề và giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của nước ta, tấm nhìn 2045, trong đó, ĐBSCL sẽ “tập trung vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao, tối ưu hóa về giá trị nông nghiệp; phát triển công nghệ về giống, công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm...”.

Ở vị trí trung tâm ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của vùng với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và quốc gia. Đặc biệt, Trường đang triển khai dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (2015-2022), do JICA hỗ trợ với sự phối hợp với 9 Trường Đại học đối tác Nhật Bản, với nhiều thành tựu rất to lớn trong tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ. Nhà trường cũng đang tiếp tục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật – pha 2 do JICA hỗ trợ, cũng như các chương trình nghiên cứu phát triển khác. Trong bối cảnh với cơ hội và thách thức mới, cùng với định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng của Đảng và Chính phủ, Trường Đại học Cần Thơ, với nguồn lực và sứ mệnh của mình, đã chủ trì xây dựng và triển khai Đề án Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long – Tầm nhìn 2045 (SDMD2045) nhằm nối kết và hợp tác với đối tác liên quan trong và ngoài nước để (i) tổ chức các diễn đàn thường niên, (ii) triển khai các chương trình – dự án nghiên cứu và phát triển và (iii) xây dựng trung tâm thông tin, tư vấn khoa học công nghệ, nhằm góp phần phát triển bền vững ĐBSCL nói riêng và đất nước nói chung.

 Trong khuôn khổ SDMD2045, Diễn đàn thứ nhất (SDMD2022) về Phát triển bền vững ĐBSCL với chủ đề Khoa học và công nghệ: Động lực cho đổi mới và phát triển bền vững sẽ được tổ chức hướng đến đáp ứng hiệu quả các vấn đề trên.

 

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 30-10-2022
Kết thúc 01-11-2022
Livestream https://facebook.com/sdmd2045
Địa điểm Khoa Thủy sản

Địa điểm: Khoa Thủy sản

Bản đồ địa điểm