Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (Version 3.0)

Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (Version 3.0)

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 07-06-2022 1:30 pm
Địa điểm Trường Đại học Cần Thơ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Bản đồ địa điểm