Hội thảo xây dựng chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Hội thảo xây dựng chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 06-08-2022
Địa điểm Trung tâm Học liệu

Bản đồ địa điểm