Lịch các sự kiện

Thứ hai, Tháng 6 06, 2022
12:00 am
12:00 am

Hội thảo điều chỉnh tầm nhìn, chiến lược phát triển KNN đến năm 2025 định hướng 2030

Khoa Nông nghiệp

Hội thảo điều chỉnh tầm nhìn, chiến lược phát triển KNN đến năm 2025 định hướng 2030

12:00 am

Hội thảo công tác xuất bản bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Pháp và phương pháp giảng dạy “Grammaire Instructionnelle”

Khoa Nông nghiệp

KNN Hội thảo công tác xuất bản bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Pháp và phương pháp giảng dạy “Grammaire Instructionnelle”