Hội thảo về Chuẩn đầu ra CTĐT (Chương trình BUILD-IT),

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 23-06-2022
Kết thúc 24-06-2022
Địa điểm Hội trường 2, Lầu 6 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm